Proje Ortakları

 • Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)

  TÜSEV 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bugün vakfın 100’ü aşkın mütevellisi, TÜSEV çatısı altında işbirliği yapmaktadır.
  Türkiye’de sivil toplum son on yıl içinde hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Sivil toplum kuruluşları ülkenin demokratikleşme ve kalkınmasında önemli aktörler olarak ortaya çıkmakta, her geçen gün gerek nitelik gerekse sayıca artmaktadır. Bu gelişim ve büyüme süreci beraberinde, özellikle mali kaynaklar ve destekleyici ortam temellerinde, daha fazla destek ihtiyacını getirmektedir.
  Bu doğrultuda TÜSEV çalışma alanları:

  • STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması,
  • STK’lara stratejik ve etkin kaynak aktarımının sağlanması,
  • Kamu, özel sektör ve üçüncü sektör arası işbirliğinin teşvik edilmesi,
  • Uluslararası topluluğun ülkemiz üçüncü sektörünü tanıması ve işbirlikleri kurması,
  • Sivil toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması, olarak özetlenebilir.
 • Yaşama Dair Vakıf (YADA)

  YADA Araştırma ekibi; üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyor. Araştırma tasarımından saha çalışmaları, veri analizi ve raporlamaya kadarki faaliyetlerin tümünü yürüten YADA, bugüne kadar 27 araştırma projesi gerçekleştirdi, 24 rapor ve 2 kitap yayınladı.
  YADA’nın öncelik verdiği araştırma alanları:

  • Türkiye’de sivil toplum kültürünün yapısı  ve sivil toplum kuruluşlarının durumu,
  • Sivil toplumun; toplum, yerel yönetimler ve hükümet kurumları nezdinde itibarı ve sivil topluma duyulan güvene ilişkin stratejik araştırmalar,
  • Gençlik, erkeklik, ayrımcılık gibi toplumsal gündemde yer edinmiş konular ile ilgili araştırmalar,
  • İzleme-Değerlendirme, Paydaş Analizi, Kurumsal İtibar ve Etki Değerlendirme çalışmaları

  Araştırma projeleriyle ürettiği bilgiyi uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere dönüştürmeyi amaçlayan YADA, bu amaç doğrultusunda bugüne kadar Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, büyükelçilikler; uluslararası, ulusal, yerel sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliği ile 19 projeyi uygulamaya geçirdi. YADA, bu projelerde tasarım ve yürütücülük üstlendiği gibi, başka sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü projelerin izleme-değerlendirme süreçlerinde de görevler alıp, projelerin gelişimine katkı sağlıyor.

 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)

  Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) 2004 yılında, ülkemizde sivil ve katılımcı demokrasinin gerekliliğine inanan bir grup fikir önderi ve sivil aktivist tarafından kuruldu. STGM, amacı ve hedefleri doğrultusunda, toplumsal cinsiyet, çocuk, insan hakları, kültürel haklar, gençlik, çevre, engelli hakları ve kültür-sanat konularında hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerine (STÖ’lerine) yönelik kapasite geliştirme çalışmaları yürütür. STGM’nin Ankara’da 2004 yılında faaliyete geçen merkez ofisinin yanı sıra yereldeki STÖleri desteklemek amacıyla Adana, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir’de beş yerel destek merkezi bulunuyor.
  STGM, Türkiye’nin her yerinde düzenlediği eğitimler, toplantılar, hibe programları, etkinlikler, kampanya ve iletişim çalışmalarıyla sivil alanda çalışan 4.166 STÖ temsilcisine doğrudan, 20 binden fazla kişiye dolaylı olarak ulaşmıştır. 100.000’den fazla STÖ’nün kayıtlı olduğu ülkemizde, bunlardan yalnızca sayıları 5000’e yakın STÖ’nün aktif olarak hak temelli çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda, STGM’nin 8 yılda ulaştığı STÖ ve kişi açısından sivil alanda yarattığı etki çok büyüktür.

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.