Proje Özeti

 • Projenin Genel Amacı

  Türkiye’de çoğulculuğu ve Avrupa ile bütünleşmenin değerlerini destekleyen güçlü demokratik kurumların ve sivil toplumun var olmasını sağlamaktır.

 • Projenin Özel Amaçları

  • Sivil toplum örgütlerinin kurulması, faaliyet göstermesi ve mali kaynaklara ulaşabilmesi için daha iyi bir yasal çerçeve oluşturulması,
  • Siyasi süreçlerin tüm seviyelerine daha etkin sivil katılım sağlanması,
  • Yerel sivil toplum örgütleri ve ağların sürdürülebilir gelişimine destek verilmesidir.
 • Proje Yürütücüleri

  Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Yaşama Dair Vakıf (YADA)

 • Projenin Hedef Grupları

  • Kültürel haklar/kültür ve sanat, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, insan hakları, çevre, gençlik, dezavantajlı ve hassas gruplar konularında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri
  • Ağlar, platformlar, sivil girişimler
  • Merkezi ve Yerel yönetim temsilcileri
 • Projenin Ana Faaliyetleri

  Sivil toplumla devlet arasında kalıcı bir diyalogun oluşturulduğu, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal tartışmalara ve karar alma süreçlerine katılımının ve görünürlüğünün arttığı bir ortamın sağlaması amacıyla:

  • Sivil toplum – Kamu ilişkileri için üzerinde anlaşılan ilkelere dayalı bir Davranış İlkeleri Rehberi oluşturulması
  • Sivil toplumun aktif katılımının önündeki yasal engellerin tanımlanması ve iyileştirmeye yönelik düzeltme önerileri geliştirilmesi
  • Sivil toplum – Kamu diyalogunun kamu kurumlarının kurumsal stratejilerine dâhil edilmesini sağlayacak bir Beyaz Kitap geliştirilmesi
  • Türkiye’deki STÖ-Kamu ilişkilerinin küresel bir çerçevede tartışılacağı Uluslararası Konferans,
  • Sivil toplum – Kamu diyalogu için izleme yönteminin geliştirilmesi

   
  Sivil toplum örgütlerinin etkin diyalog ve katılım kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla:

  • Vatandaşlar, politikacılar, kamu kurumlarının sivil toplum örgütleri hakkındaki güven algısını yükseltmek üzere sivil toplum örgütleri için “itibar yönetimi” rehberinin oluşturulması
  • İtibar Yönetimi’nin sivil toplum örgütleri arasında yaygınlaştırılması
  • Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri konusunda haber, bilgi ve sunumları paylaşabilecekleri bir Sosyal Medya Uygulaması tasarlanması
  • Küçük hibe programları dâhil kapasite geliştirme faaliyetleri:
  • Teknik destek: Sivil toplum örgütlerinin kapasite geliştirme talepleri temel alınarak telefon, e-posta yoluyla veya bire bir danışmanlık yaparak verilecek teknik destek
  • Hukuk destek hattı: Sivil toplum örgütlerinin karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar konusunda fikir alabilecekleri ücretsiz danışma hattı 
  • Eğitimler: Genel kapasite geliştirme, ihtiyaç temelli eğitimlerin yanı sıra verilecek kurumsal rehberlik, küçük çaplı kampanya destekleri, çalışma ziyaretleri, ortaklık toplantıları
  • Küçük hibe programları: Sivil toplum örgütlerinin teknik, idari ve kurumsal kapasitelerinin gelişimini destekleyen ve sivil toplum örgütleri-yerel yönetimler arasında etkin diyalogu teşvik eden küçük ve orta ölçekte iki hibe programı
 • Projenin Uygulanması-İzlenmesi-Değerlendirilmesi

  Proje Koordinasyon Ekibi
  Proje Koordinasyon Ekibi, proje ortaklarının (STGM, TÜSEV, YADA) ve ek olarak, aynı Program kapsamında projeler yürütecek olan aşağıdaki örgütlerin temsilcilerinden oluşacaktır:

  • Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi’yle ortaklaşa “Karar Alma Süreçlerine Genç Vatandaşların Katılımı” projesini uygulamakta olan Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Türkiye’de demokratik toplumsal politik tartışmaların, gelişimin ve uygulamanın demokratik yönetişimin bir parçası olarak güçlendirilmesi için sivil toplum boyutunda çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)
  • Teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sunacak, eğitimler düzenleyecek ve hem ulusal hem de yerel seviyelerde ağlar ve kamu kurumları arasında diyalog için kolaylaştırıcılık yapacak Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED)
    


  Proje Yönlendirme Kurulu
  Proje faaliyetlerinin izlenmesi ve uygulamaya rehberlik yapılması amacıyla oluşturulan Proje Yönlendirme Kurulu programın koordinasyonunu üstlenen AB Bakanlığı, programda sözleşme makamı olarak yer alan Merkezi Finans ve İhale Birimi ve programın %90 finansmanını sağlayan Avrupa Birliği adına Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinden meydana gelecektir.

  İstişare ve Diyalog Komitesi
  İstişare ve Diyalog Komitesi, Türkiye’de sivil toplum ve proje faaliyetleriyle ilişkili kamu kurumlarında görev alan temsilcilerden oluşacaktır. Komite’nin en önemli görevi, ilgili kamu kurumları ve projenin uygulayıcı kuruluşları arasında, proje çıktı ve sonuçları ışığında bir danışma ve diyalog ortamı yaratmak olacaktır.

  Danışma Kurulu
  Danışma Kurulu, sivil toplum konusunda çalışan bireyler ve STÖ temsilcilerinden oluşacaktır. Kurul’un temel amacı, proje faaliyetlerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak olacaktır. Her Danışma Kurulu toplantısına yaklaşık 100 STÖ temsilcisi davet edilecektir.

  Hibe Değerlendirme Komitesi (Sözleşme Makamı olan MFİB tarafından oluşturulacak)
  Proje kapsamında açılacak küçük hibe programlarına yapılacak başvuruların değerlendirilmesi için sözleşme makamı olarak hareket eden MFİB tarafından bir Değerlendirme Komitesi oluşturulacaktır. Alınan proje tekliflerinin sayıca çok olması halinde, MFİB tarafından bir Değerlendirici Uzman Ekibi oluşturulacaktır.

Bu web sitesi, TUSEV tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.